कार्यकारणी सदस्य


अ.क्र . पद विभाग जिल्हा छायाचित्र सदस्याचे पूर्ण नाव व पत्ता शाळेचे नाव व पत्ता
1अध्यक्षनागपूर गोंदिया श्री. सुनीलकुमार ओंकारप्रसाद श्रीवास्तव
सिविल लाइन ,हनुमान चौक ,गोंदिया ४४१६०१
मो .9421808766
जी .इ .स .आर .स. टी .एम .विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय

नवझेरी ,ता .-तिरोडा ,जि .-गोंदिया -४४१९११

2सचिवपुणे सोलापूरश्री.शिवशरण कलाप्पा बिराजदार
शिवसदन २० ब ओमकार हाऊसिंग सोसायटी ,होटगी रोड ,मजरेवाडी ,सोलापूर
मो .9421072410
नवीन माध्यमिक विद्यालय

कणबस ,ता. दक्षिण सोलापूर ,जि .सोलापूर 

3उपाध्यक्षऔरंगाबादऔरंगाबादश्री.संजय नारायणराव बाजी
प्लॉट न . ८,माउली ,बीडबायपास रोड ,सूर्या लान्स ,औरंगाबाद
मो .94222990901
ज्ञानांकुर विद्यालय

शिवाजी नगर औरंगाबाद 

4उपाध्यक्षअमरावतीअमरावती श्री.गजानन बाबाराव लेंडे
३६-अ ,न्यू वैशाली कॉलनी ,दत्त विहार जवळ ,अमरावती
मो .9404518087
छोगालाल राठी गुरुकुल विद्यालय

भातुकली ,जि .अमरावती  

5उपाध्यक्षलातूरउस्मानाबादश्री.कुमार गोविंदराव निकम
द्वारा श्री. किसन गुरव २७/१९२४,नारायण कॉलनी ,काकडे प्लॉट ,उस्मानाबाद
मो .9960330505
श्रीपतराव भोसले हायस्कूल

तांबठी विभाग ,उस्मानाबाद ,

ता.उस्मानाबाद 

6सहकार्यवाहमुंबईरायगडश्री.संतोष आबा जाधव
द्वारा आर.ह . पालकर ए/२०३,दीप कॉम्प्लेक्स ,प्रभुआळी ,मु .पो.पेण ,जि .रायगड
मो .9881462418
प्रायव्हेट हायस्कूल व ज्यु कॉलेज

पेण ,ता. पेण ,

जि .रायगड 

7सहकार्यवाहनाशिकजळगावश्री.ललित नाना लामखेडे
इंदिराबाई लालवाणी नगर ,म. जामनेर ,जि .जळगाव
मो .9766966080
न्यू .इंग्लिश स्कूल

जामनेर ,ता. जामनेर 

जि .जळगाव 

8उपाध्यक्षकोकण रत्नागिरी श्री. प्रकाश निवृत्ती पांढरे
मु .पो. बेलारी ता. संगमनेर जि .रत्नागिरी
मो .9404993073
आदर्श माद्य विदया मंदिर

बेलारी ता. संगमेश्वर ,

जि .रत्नागिरी 

9उपाध्यक्षलातूरनांदेडश्री. शिवाजी हणमंतराव गव्हाणे
घ . न . ५४,शिवालय,जयप्रकाश ,असर्जन कॅम्प ,नांदेड
मो .9960409561
नागसेन हायस्कूल

प्रभात नगर ,

नांदेड 

10सदस्यऔरंगाबादबीड श्री. बन्सी आश्रुबा हावळे
पोंगळेनगर ,धानोरा रोड ,बीड
मो .9421342500
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय

शाहूनगर ,बीड 

11सदस्यकोकण सिंधुदुर्गश्री. प्रसाद हनुमान कुबल
घ.न. ४२०६,कुडाळ-नाबारवाडी ,पो . कुडाळ ,ता .कुडाळ ,जि .सिंधुदुर्ग
मो .9405739292
श्री. देवी शांतादुर्गा हायस्कूल

वडचापट,पो . मसदे ,ता .मालवण ,

जि .सिंधुदुर्ग -४१६६०८ 

12सदस्यनागपूरवर्धाश्री. विलास पांडू राठोड
घ.क्र. १२२७,मातोश्री ,वार्ड न.५,झाडे लेआऊट ,मारोतीभाऊ समाधी परिसर ,सिंदी मर्गे ,वर्धा
मो .9975226245
लोक विद्यालय

वर्धा ,ता. जि .-वर्धा 

13सदस्यअमरावती बुलडाणा श्री. सदाशिव पांडुरंग कुळसुंदर
गीताई हॉस्पिटल ,संजीवनी मेडिकल,मेहकर
मो .8482888488
शिवाजी विद्यालय

सुलतानपूर 

14परिक्षालातूरलातूरश्री. भागवत केशवराव भोसले
श्रीनिवास संकूल, प्लॅट नं. ५, सावेवाडी, लातूर
मो .9421574967
स्वामी विवेकानंद विदया मंदिर , महापूर, ता. जि.लातूर

श्रीनिवास संकूल, प्लॅट नं. ५, सावेवाडी, लातूर

15सदस्यअहमदनगरअहमदनगरश्री. नवनाथ किसनराव घुले
बाकलीवाल कॉलनी चिपाडे मळा सारसनगर अहमदनगर
मो .9421770606
नृसिंह माध्यमिक विद्यालय भातोडी तालुका आणि जिल्हा अहमदनगर

बाकलीवाल कॉलनी चिपाडे मळा सारसनगर अहमदनगर

16गणित शिक्षण समिती प्रमुखवाशिमवाशिमश्री दिनेश किसनराव पळसकर
तुषार कॉलनी कारंजा लाड जिल्हा वाशिम
मो .9423651766
जेसी हायस्कूल कारंजा लाड जिल्हा वाशिम

तुषार कॉलनी कारंजा लाड जिल्हा वाशिम

17विद्या समिती प्रमुखनागपूरनागपूरश्री नरेंद्र भास्करराव पिंपरे
द्वारा डॉक्टर भोयर एसबीआय जवळ उमरेड जिल्हा नागपूर
मो .8208617447 , 9273402819
स्व संतोषराव रडके हायस्कूल सिल्ले, तालुका कुट्टी जिल्हा नागपूर

द्वारा डॉक्टर भोयर एसबीआय जवळ उमरेड जिल्हा नागपूर

>  गणित प्रज्ञा स्पर्धा 2020 >  गणित प्रज्ञा स्पर्धा 2019 >  Magzine >  Mgam > Results >  उपक्रम आणि Circulars
-->