Exam Center List


गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Pune Vidyarthi Gruhache Vidyabhavan Highschool & Jr. College, CTS : 218, Br. Nath, Pai. Nagar, Ghatkopar, Mumbai (East) - 400077)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Pune Vidyarthi Gruhache Vidyabhavan Highschool & Jr. College, CTS : 218, Br. Nath, Pai. Nagar, Ghatkopar, Mumbai (East) - 400077)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Balvikas Vidyamandir, Sarvodya Nagar, Meghvadi, Jogeshwari, Mumbai (East) - 400060)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Balvikas Vidyamandir, Sarvodya Nagar, Meghvadi, Jogeshwari, Mumbai (East) - 400060)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Dnyanprabodhini Madhyamik & Kanishta Mahavidyalya, Sasane Nagar, Hadpsar, Pune - 411028)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Dnyanprabodhini Madhyamik & Kanishta Mahavidyalya, Sasane Nagar, Hadpsar, Pune - 411028)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (N.M.V. Girls School & Junior College, Pune
2069 / 70 , Sadashiv Peth, Behind S.P. College , Pune - 411030)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (N.M.V. Girls School & Junior College, Pune
2069 / 70 , Sadashiv Peth, Behind S.P. College , Pune - 411030)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Dadar)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Dadar)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Nandadeep Vidyalaya, Jayprakash Nagar, Goregaon(East), Mumbai - 400063)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Nandadeep Vidyalaya, Jayprakash Nagar, Goregaon(East), Mumbai - 400063)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Abhinav Vidyalay Marathi Medium, Erandavana, Karve Road, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Abhinav Vidyalay Marathi Medium, Erandavana, Karve Road, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (P.E.S. Modern Girls High School, Shivaji Nagar, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (P.E.S. Modern Girls High School, Shivaji Nagar, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Camp Education Society Dr. Sayras Punewala Highschool, Camp, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Camp Education Society Dr. Sayras Punewala Highschool, Camp, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Unique English Medium School, Kondhava, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Unique English Medium School, Kondhava, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Swa.Tu. Go. Gosavi Vidyalaya, Singhgad Road, Near Vitthal Temple, Vitthalwadi)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Swa.Tu. Go. Gosavi Vidyalaya, Singhgad Road, Near Vitthal Temple, Vitthalwadi)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Dyan Prabodhini Secondary School, Sasane Nagar, Hadpasar, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Dyan Prabodhini Secondary School, Sasane Nagar, Hadpasar, Pune)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Sion)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Sion)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-5th (Ghatkopar)
गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)-8th (Ghatkopar)

Exam Center


Exam Name गणित प्राविण्य परीक्षा (MATHEX - I LEVEL)
Year 2022-2023
Standard 8th
Exam Center Pune Vidyarthi Gruhache Vidyabhavan Highschool & Jr. College, CTS : 218, Br. Nath, Pai. Nagar, Ghatkopar, Mumbai (East) - 400077